Statut

STATUT

Stowarzyszenia Budowy Pomnika- Popiersia Generała Kazimierza Sosnkowskiego W Sulejówku

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Budowy Pomnika- Popiersia generała Kazimierza Sosnkowskiego w Sulejówku” (dalej zwane „Stowarzyszeniem”).
 2. Stowarzyszenie może również posługiwać się skrótem nazwy: „Stowarzyszenie PGS”.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Sulejówek.
 4. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
 5. Do właściwego realizowania swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Stowarzyszenie zostało zawiązane na czas nieograniczony.
 1. CELE STOWARZYSZENIA

§ 2

 1. Celem Stowarzyszenia jest
 2. doprowadzenie do wzniesienia w Sulejówku u zbiegu ulic: ul. Dzielnej i ul. 11 Listopada pomnika (popiersia) generała Kazimierza Sosnkowskiego,
 3. kultywowanie pamięci generała Kazimierza Sosnkowskiego.
 4. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 5. podejmowanie działań zmierzających do wybudowania pomnika-popiersia gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Sulejówku u zbiegu ul. Przejazd i ul. Zygmunta Berlinga,
 6. organizowanie: odczytów, prelekcji, wykładów, seminariów, konferencji, itp. dotyczących upowszechnienia postaci gen. Kazimierza Sosnkowskiego oraz uosabianych przezeń idei ze szczególnym uwzględnieniem bliskiej współpracy gen. Sosnkowskiego z Marszałkiem Józefem Piłsudskim,
 7. organizowanie imprez kulturalnych promujących tradycję patriotyczną  niepodległościową,
 8. podejmowanie współpracy z organami państwowymi i samorządowymi na rzecz upamiętnienia tradycji, wartości patriotycznych i narodowych,
 9. podejmowanie współpracy z instytucjami edukacyjnymi, kulturalnymi, mediami i innymi organizacjami o podobnych celach,
 10. pozyskiwanie środków pieniężnych lub rzeczowych na budowę pomnika.
 11. Działalność Stowarzyszenia opiera się, co do zasady, na społecznej pracy jego członków. Stowarzyszenie  może  zatrudniać  pracowników,  w  tym  swoich  członków lub  zlecać określone zadania innym podmiotom.
 1. CZŁONKOWSTWO

§ 4

Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 5

 1. Kandydat  na członka Stowarzyszenia  składa  pisemną  deklarację  zawierającą  oświadczenie  o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:
 2. osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce  urodzenia,  adres,  numer PESEL,
 3. osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer KRS, numer REGON, numer NIP, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.
 4. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
 5. Od  decyzji  odmownej  zainteresowanemu  przysługuje  prawo  odwołania  do  Walnego Zebrania  Członków,  którego  uchwała  w  tym  przedmiocie  jest  ostateczna.  Odwołanie należy  wnieść  w terminie  1  miesiąca  od  otrzymania  pisemnej  informacji  o  decyzji Zarządu, za pośrednictwem któregokolwiek członka Zarządu.
 6. W wypadku wniesienia odwołania, o którym mowa w ust. 3 Zarząd jest zobowiązany do zwołania Nadzwyczajnego Wlanego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania. Do zawiadomienia o zwołaniu Zebrania Członków Zarząd dołącza treść odwołania.

§ 6

 1. Członkami  zwyczajnymi  mogą  być osoby  fizyczne  posiadające  pełną  zdolność  do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych.
 2. Cudzoziemcy,  bez  względu  na  miejsce  zamieszkania,  mogą  być  członkami  Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

§ 7

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:

 1. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu,
 2. wybierania i bycia wybranym do wybieralnych władz Stowarzyszenia,
 3. zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
 4. uczestniczenia w spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

 1. brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 2. przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 8

 1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
 2. pisemnej rezygnacji z członkostwa, złożonej Zarządowi,
 3. śmierci członka będącego osobą fizyczną,
 4. utraty przez członka pełnej zdolności do czynności prawnych,
 5. utraty przez członka praw publicznych,
 6. likwidacji członka będącego osobą prawną lub utraty przez członka bytu prawnego w inny sposób, przewidziany przepisami prawa,
 7. wykluczenia członka ze Stowarzyszenia,
 8. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia następuje w przypadku:
 9. nieusprawiedliwionego  zalegania  z  zapłatą  składek  przez  okres  dłuższy  niż  6 miesięcy,
 10. postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
 11. postępowania,  które  dyskwalifikuje  daną  osobę  jako  członka  Stowarzyszenia  lub godzi w jego dobre imię,
 12. działania na szkodę Stowarzyszenia.
 13. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed  podjęciem uchwały Zarząd umożliwia  członkowi  złożenie  wyjaśnień  na  piśmie  lub  osobiście  na  posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
 14. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 przysługuje zainteresowanemu odwołanie  do  Walnego  Zebrania  Członków  w  terminie  1  miesiąca  od  pisemnego powiadomienia o treści uchwały.
 15. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem któregokolwiek członka Zarządu.
 16. W wypadku wniesienia odwołania, o którym mowa w ust. 4 Zarząd jest zobowiązany do zwołania Nadzwyczajnego Wlanego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania. Do zawiadomienia o zwołaniu Zebrania Członków Zarząd dołącza treść odwołania.
 17. Członek podlegający wykluczeniu nie bierze udziału przy podejmowaniu uchwały.
 18. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 9

 1. Członkiem  wspierającym  może  być  osoba  fizyczna  lub  prawna  bez  względu  na jej miejsce zamieszkania lub siedzibę, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do  Stowarzyszenia za  okazaną pomoc  w  realizacji  jego  celów.
 2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. W celu uzyskania członkostwa wspierającego w Stowarzyszeniu osoba  fizyczna  lub  prawna, o której mowa w ust. 1 powinna złożyć deklarację zawierającą dane, o których mowa w § 5 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia, które zawiera również informację o zadeklarowanej przez członka wysokości składki.
 4. Członek wspierający ma prawo uczestnictwa w pracach i wydarzeniach organizowanych  przez  Stowarzyszenie.
 5. Członek wspierający nie  posiadają  czynnego  ani  biernego  prawa wyborczego.
 6. Członek wspierający Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
 7. Członek wspierający ma obowiązek:
 8. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 9. regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
 10. dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
 11. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 8.

§ 10

 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu  na jej miejsce zamieszkania, która poprzez swój autorytet może wnieść wybitny wkład w realizację celów i rozwój Stowarzyszenia.
 2.  Godność członka honorowego nadaje i odbiera Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Nadanie  członkowi  zwyczajnemu  Stowarzyszenia  godności  członka  honorowego,  nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.
 4. Członek honorowy ma prawo udziału w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
 5. Członek honorowy ma prawo uczestnictwa w pracach i wydarzeniach organizowanych  przez  Stowarzyszenie.
 6. Członek honorowy nie  posiadają  czynnego  ani  biernego  prawa wyborczego.
 7. Członek honorowy uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
 8. Członek honorowy ma obowiązek:
 9. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,
 10. dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
 11. Członek honorowy, z wyjątkiem członka honorowego, który jest jednocześnie członkiem zwyczajnym lub wspierającym, zwolniony jest z obowiązku uiszczania składek członkowskich.
 12. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 8.
 1. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 11

Władzami Stowarzyszenia są;

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna, stanowiąca organ kontroli wewnętrznej.

§ 12

 1. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie Członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym. 
 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 2-letnia kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Członkowie pierwszej Komisji Rewizyjnej i Zarządu zostaną wybrani przez Założycieli Stowarzyszenia podczas zebrania założycielskiego.
 4. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
 5. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
 6. pisemnej rezygnacji,
 7. odwołania przez Walne Zebranie Członków uchwałą większością 2/3 głosów.
 8. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie Członków dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.
 9. W okresie kadencji członkowie władz mogą być odwoływani w takim samym trybie w jakim są powoływani.
 10. Wybory uzupełniające w okresie kadencji mogą być przeprowadzane na każdym Walnym Zebraniu.

§ 13

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków tworzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
 3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym.
 4. Członkowie wspierający i członkowie honorowi mają jedynie głos doradczy.
 5. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 6. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz w roku w terminie do 30 czerwca. Jego termin, miejsce odbycia i porządek obrad ustala Zarząd i powiadamia członków nie później niż na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 7. Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd:
 8. z jego inicjatywy,
 9. na wniosek Komisji Rewizyjnej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku,
 10. lub pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
 11. Do wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków należy dołączyć proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Zarząd może go rozszerzyć.
 12. O terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków nie później niż na 14 dni przed terminem obrad.
 13. W przypadku braku zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków przez Zarząd lub braku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w terminie wskazanym w ust. 7 pkt b lub 2 powyżej, Walne Zgromadzenie Członków może zwołać Komisja Rewizyjna.
 14. Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje w formie uchwał.
 15. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.

§ 14

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

 1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie budżetu,
 7. uchwalanie  wysokości  składek  członkowskich  oraz  wszystkich  innych świadczeń  na rzecz Stowarzyszenia,
 8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia i jego władze,
 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 11. wyznaczanie  pełnomocnika  do  reprezentowania  Stowarzyszenia  w  umowach  między Stowarzyszeniem, a członkami zarządu oraz w sporach z nimi,
 12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,
 13. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
 14. podjęcie uchwały/ uchwał w sprawie wyboru projektu pomnika (wraz z jego otoczeniem)  oraz trybu jego realizacji.
 • ZARZĄD

§ 15

 1. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
 2. W skład zarządu wchodzą 3 osoby.
 3. W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków zarządu działających łącznie.
 4. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.
 5. Posiedzenia  Zarządu  odbywają  się  w  miarę  potrzeb,  nie  rzadziej  jednak  niż  raz  na kwartał.  W  posiedzeniach  tych  mogą  brać  udział  członkowie  Komisji  Rewizyjnej  lub zaproszeni goście z głosem doradczym.
 6. Posiedzenia Zarządu może zwołać każdy członek Zarządu.
 7. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 8. Członkowie zarządu nie otrzymują wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 9. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
 10. realizacja celów Stowarzyszenia, w tym w szczególności:
 11. określenie głównych założeń budowy pomnika-popiersia gen. Kazimierza Sosnkowskiego,
 12. wystąpienie do odpowiednich władz pozwolenie na zbiórkę publiczną na budowę pomnika pomnika-popiersia gen. Kazimierza Sosnkowskiego,
 13. założenie odrębnego konta bankowego umożliwiającego lokowanie środków na budowę pomnika-popiersia gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Sulejówku i dokonywanie bezpośrednio wpłat przez darczyńców,
 14. pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych, które może polegać w szczególności na: organizowaniu zbiórek, zwracaniu  się do mieszkańców Sulejówka lub innych miejscowości ze stosownym apelem o włączenie się w inicjatywę budowy pomnika oraz o dokonywanie wpłat na wskazane konto lub zakup wyemitowanych cegiełek,
 15. występowanie do Burmistrza Miasta Sulejówek z wnioskami dotyczącymi realizacji wybranego projektu pomnika-popiersia gen. Kazimierza Sosnkowskiego
 16. przeprowadzenie procesu inwestycyjnego związanego z budową pomnika,
 17. przyjęcie koncepcji wizualnej pomnika,
 18. zlecanie wybranej koncepcji pomnika do opracowania dokumentacji projektowej,
 19. określenie i przeprowadzenie procedury wyboru projektu pomnika-popiersia gen. Kazimierza Sosnkowskiego (ustalenie wielkości i formy pomnika oraz rodzaju materiału z jakiego ma być wykonany pomnik),
 20. zlecanie wybranego projektu pomnika do realizacji,
 21. opracowanie harmonogramu realizacji budowy pomnika,
 22. przygotowywanie projektów uchwał w sprawach dotyczących budowy pomnika,
 23. organizowanie bądź współorganizowanie w imieniu Stowarzyszenia konferencji, sympozjów, odczytów, wystaw, pokazów filmów itp. o charakterze historycznym, artystycznym oraz patriotycznym,
 24. wybór patrona medialnego – radio, telewizja, prasa.
 25. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
 26. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 27.  reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 28. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 29. uruchomienie strony internetowej informującej o celach Stowarzyszenia i przebiegu prac nad ich realizacją.
 • KOMISJA REWIZYJA

§ 16

 1. Komisja Rewizyjna  powołana  jest  do  sprawowania  kontroli  nad  działalnością Stowarzyszenia.
 2. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.
 3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 członków.
 4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być:
 5. osoby będące członkami Zarządu lub pozostające  z Zarządem w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 6. osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 7. Wybranie do składu  Komisji Rewizyjnej osoby wbrew postanowieniom ust 4. Jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 4 w trakcie kadencji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji Rewizyjnej, którego okoliczność ta dotyczy.
 8. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 9. kontrola działalności Stowarzyszenia,
 10. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu,
 11. prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zebrania Zarządu,
 12. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 13. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu
 14. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w drodze uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

§ 17

W  razie,  gdy  skład  wybieralnych władz  Stowarzyszenia  ulegnie  zmniejszeniu  w  czasie  trwania kadencji,  uzupełnienie  ich  składu  następuje w tym samym trybie w jakim następuje wybranie członków w sposób opisany powyżej.   

 • MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 18

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
 2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi:
 3. ze składek członkowskich,
 4. z darowizn, spadków, zapisów,
 5. z dochodów z własnej działalności gospodarczej, jeżeli Stowarzyszenie prowadzi taką działalność, z dochodów z majątku,
 6. z dochodów  z  nieruchomości  i  ruchomości  będących  własnością  lub  użytkowaniem Stowarzyszenia,
 7. z dotacji,
 8. ze środków otrzymanych od sponsorów.
 9. Wysokość i termin wnoszenia przez członków Stowarzyszenia składek ustalane są przez Walne Zgromadzenie Członków.
 10. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
 12. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia uprawniony jest Zarząd.
 13. Do reprezentacji Stowarzyszenia, w tym do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, w przypadku Zarządu wieloosobowego uprawnionych jest dwóch członków Zarządu, działających łącznie.
 14. Stowarzyszenie  może  prowadzić  działalność  gospodarczą.  Dochód  z  działalności gospodarczej  Stowarzyszenia  służy  realizacji  celów  statutowych  i  nie  może  być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 19

 1. Stowarzyszenie  może  prowadzić  działalność  gospodarczą.  Dochód  z  działalności gospodarczej  Stowarzyszenia  służy  realizacji  celów  statutowych  i  nie  może  być przeznaczony do podziału między jego członków.
 2. Kierunki prowadzenia działalności gospodarczej i gospodarki finansowej ustala Walne Zebranie Członków.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

Statut może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Członków, na  podstawie  uchwały  powziętej  większością  dwóch trzecich  głosów, przy obecności  co najmniej połowy  członków Stowarzyszenia.

§ 21

 1. Stowarzyszenie  może  być  rozwiązane  na  podstawie  uchwały  Walnego  Zebrania Członków powziętej  większością  dwóch  trzecich  głosów,  przy  obecności  co  najmniej  połowy członków Stowarzyszenia.
 2. Likwidatorami  są  członkowie  Zarządu  Stowarzyszenia,  jeśli  Walne  Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.
 3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego  Zgromadzenia  Członków  Stowarzyszenia.  W  przypadku  niepodjęcia  takiej uchwały majątek Stowarzyszenia przechodzi na rzecz Szpitala-Pomnika Zdrowia Dziecka w Warszawie

§ 22

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.